Publiskojamā informācija

 

Nr. Publiskojamā informācija Publicēta informācija
1. Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi Kvalitatīva Tukuma novada pašvaldības īpašumu uzturēšana un apsaimniekošana, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana, ūdens ražošana, piegāde un sadzīves kanalizācijas attīrīšana.

 

2.  Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem SIA “Komunālserviss TILDe” komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikatoru:

ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.);  notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.); sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);  nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32);  uzkopšanas darbības (81.2)  ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30)

3. Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti  

 

4. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)
2019. gads 2020. gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads
5. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms) Saņemtais finansējums 2019. – 2023.
6. Atalgojuma politikas principi Darba samaksa pa amata grupām
7. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība Kapitālsabiedrība neveic un nesaņem nekāda veida ziedojumus vai dāvinājumus.
8. Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem
Bilance 2020 1C Bilance 2020 2C Bilance 2020 3C Bilance 2021 1C Bilance 2021 2C Bilance 2021 3C
Bilance 2021 4C Bilance 2022 1C Bilance 2022 2C Bilance 2022 3C Bilance 2023 1C Bilance 2023 2C
Bilance 2023 3C
9. Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats
GP 2018 GP 2019 GP 2020 GP 2021 GP 2022 GP 2023
10. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) SIA „Komunālserviss TILDe” 100% apmērā ir Tukuma novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība.

SIA „Komunālserviss TILDe” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

11. Informācija par organizatorisko struktūru Struktūra
12. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi)
13. Informācija par iepirkumiem  

https://www.ktilde.lv/iepirkumi/

 

14. Statūti Skatīt šeit
15. Valdes dokuments, kas regulē kapitālsabiedrības darbību Pilnvarojuma līgums
16. Informācija par valdes locekļiem Informācija par  valdi
17. Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem
2024. gads
Lēmums Nr.2 Lēmums Nr.3 Lēmums Nr.4 Lēmums Nr.5
2023. gads
Lēmums Nr.1 Lēmums Nr.2 Lēmums Nr.3 Lēmums Nr.4 Lēmums Nr.5 Lēmums Nr.6
Lēmums Nr.7 Lēmums Nr.8 Lēmums Nr.9 Lēmums Nr.10 Lēmums Nr.11 Lēmums Nr.12
Lēmums Nr.13 Lēmums Nr.14 Lēmums Nr.15 Lēmums Nr.16 Lēmums Nr.17 Lēmums Nr.18
Lēmums Nr.19 Lēmums Nr.20 Lēmums Nr.21 Lēmums Nr.22 Lēmums Nr.23 Lēmums Nr.24
Lēmums Nr.25 Lēmums Nr.26
2022. gads
Lēmums Nr.1 Lēmums Nr.2 Lēmums Nr.3 Lēmums Nr.4 Lēmums Nr.5 Lēmums Nr.6
Lēmums Nr.7 Lēmums Nr.8 Lēmums Nr.9 Lēmums Nr.10 Lēmums Nr.11 Lēmums Nr.12
Lēmums Nr.13 Lēmums Nr.14
18. Kapitālsabiedrība reizi gadā un ne vēlāk kā trīs mēnešu pēc gada pārskata apstiprināšanas publisko informāciju par kapitālsabiedrības iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai.