Paziņojums par autogreidera izsoli 2. jūnijā

SIA „Komunālserviss TILDe” veic kustamās mantas izsoli atsavinot/pārdodot riteņu AUTOGREIDERI (6×6) VELING BARFORD ASG 113 (T 8576 LH) 1995.gada izlaidums.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

  1. Maksāšanas līdzekļi: maksājumi ir veicami 100% euro;
  2. Izsoles sākumcena:  11800,00 euro (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti euro) t.sk PVN.
  3. Izsoles solis: 50,00 euro (piecdesmit euro).
  4. Izsoles nodrošinājums: 10% euro no izsoles sākumcenas, t.i., 1180,00 (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit euro).
  5. Dalības maksa:  10,00 (desmit euro).

Rekvizīti: SIA „Komunālserviss TILDe”, reģistrācijas Nr. 50103420091, A/S „Swedbank” norēķinu kontā: LV37HABA0551030641069, kods: HABALV22, atsevišķos maksājumos ir jāieskaita izsoles nodrošinājums un dalības maksa.

Izsoles dalībniekus reģistrē J.Raiņa iela 7, Tukuma, Tukuma novadā, SIA „Komunālserviss TILDe” grāmatvedības kabinetā darba dienās, darba laikā (no 800-1200; 1300-1600). Pieteikumi izsolei tiek pieņemti līdz 2022.gada 2.jūnjam, plkst.1200

Autogreidera izsole notiek, J.Raiņa iela 7, Tukuma, Tukuma novadā, SIA „Komunālserviss TILDe” grāmatvedības kabinetā, 2022. gada 2.jūnija, plkst.1400.

 

Pielikumā:

Izsoles noteikumi

Autogreidera vērtības noteikšanas akts

Izsoles protokols