Nekustamā īpašuma – jaunbūves izsole Ezera 6, Sēmē

SIA “Komunālserviss TILDe”, VRN 50103420091, rīko sev piederošā nekustamā īpašuma, daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Ezera iela 6, Sēme, Sēmes pagasts, Tukuma novads, kadastra numura apzīmējums 9078 008 0225, ar zemes gabalu 5050 kvm, elektronisko izsoli ar aušupejošu soli. Izsoles noteikumi atrodami elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv un www.k-tilde.lv. Izsoles sākums 2023.gada 15.marts pl.13:00, noslēgums 2023.gada 14.aprīlis 13.00. Reģistrācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 2023.gada 4.aprīlim 23.59. Sākuma cena EUR 8750,00 (astoņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit eiro 00 eiro centi), izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums 10% apmērā no sākuma cenas EUR 875,00 apmērā ieskaitāms sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Komunālserviss TILDe”, reģistrācijas Nr.50103420091, AS „Swedbank” norēķinu kontā: LV37HABA0551030641069. Papildus darījuma summai pircējam būs jāsamaksā pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā. Izsoles uzvarētājam samaksa, pilnas summas apmērā, par pirkumu veicama līdz 2023.gada 25.aprīlim. Par īpašuma apskati jāsazinās ar noteikumos norādīto kontaktpersonu. Papildus nosacījums – pircējam divu gadu laikā no īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā ēka jānodod ekspluatācijā.

Izsoles noteikumi