Nekustamā īpašuma – dzīvokļa izsole “Dziesmas”-1, Slampē

SIA “Komunālserviss TILDe”, VRN 50103420091, rīko sev piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa “Dziesmas” – 1, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads, kadastra numura apzīmējums 9080 900 0173, elektronisko izsoli ar aušupejošu soli. Izsoles noteikumi atrodami elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv un www.k-tilde.lv. Izsoles sākums 2023.gada 15.marts pl.13:00, noslēgums 2023.gada 14.aprīlis 13.00. Reģistrācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 2023.gada 4.aprīlim 23.59. Sākuma cena EUR 12’600 (divpadsmit  tūkstoši seši simti eiro 00 eiro centi), izsoles solis EUR 200,00, nodrošinājums 10% apmērā no sākuma cenas EUR 1260,00 apmērā ieskaitāms sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Komunālserviss TILDe”, reģistrācijas Nr.50103420091, AS „Swedbank” norēķinu kontā: LV37HABA0551030641069. Izsoles uzvarētājam samaksa, pilnas summas apmērā, par pirkumu veicama līdz 2023.gada 25.aprīlim. Par īpašuma apskati jāsazinās ar noteikumos norādīto kontaktpersonu.

Izsoles noteikumi