Daudzdzīvokļu mājām, kuras nav SIA “Komunālserviss TILDe” pārvaldīšanā, par pakalpojumu saņemšanu būs jāmaksā 4.50 EUR +PVN

Viena no Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas likumā noteiktajām obligāti veicamajām darbībām ir siltumenerģijas, ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana, slēdzot attiecīgu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju. SIA “Komunālserviss TILDe” savām pārvaldībā esošajām mājām arī nodrošina šo pakalpojumu, slēdzot līgumus ar pakalpojuma sniedzējiem, pēc tam veicot attiecīgo pakalpojuma sniedzēja piestādītā rēķina sadalīšanu saskaņā ar katras mājas noslēgto pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu.

Vēsturiski ir izveidojusies situācija, ka SIA “Komunālserviss TILDe” piestāda rēķinus par ūdenssaimniecības, kanalizācijas, siltumapgādes, atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem arī to daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem, kuru mājas nav SIA “Komunālserviss TILDe” pārvaldīšanā.

Informējam, ka ar 2024. gada 1. martu tiem daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, kuru daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nav SIA “Komunālserviss TILDe” pārvaldīšanā, viena rēķina sagatavošana komunālo pakalpojumu lietotājam būs 4.50 EUR bez PVN.

Aicinām daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekus pieņemt lēmumu un pilnvarot vienu personu (tā var būt gan fiziska, gan juridiska) noslēgt līgumu par komunālo pakalpojumu piegādi un lietošanu visā mājā vai izvēlēties mājai pārvaldnieku.