Cenu aptauja Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas (UATS) uzstādīšanu Tukuma tirgus ēkām J.Raiņa ielā 7, Tukumā

Aicinām pretendentus līdz 2024. gada 15.marta plkst. 16:00 iesniegt savus piedāvājumus SIA “Komunālserviss TILDe” cenu aptaujā par “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas (UATS) uzstādīšanu Tukuma tirgus ēkām J.Raiņa ielā 7, Tukumā”, saskaņā ar uzaicinājumu cenu aptaujai un tam pievienotajiem pielikumiem.

Uzaicinājums cenu aptaujai

1. pielikums Piedāvājuma vēstule
2. pielikums Apliecinājums par objekta apsekošanu
3. pielikums Apliecinājums par objekta neapsekošanu
4. pielikums Apjomi
5. pielikums Projekts

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas (UATS) uzstādīšanu Tukuma tirgus ēkām J.Raiņa ielā 7, Tukumā” atbilstoši cenu aptaujas noteikumiem, līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam SIA “Lainets”, reģ.nr. 40003540122 ar piedāvāto līgumcenu 13314.05 EUR (trīspadsmit tūkstoši trīs simti četrpadsmit eiro pieci centi) bez PVN.